.

earth

11 กระทรวงเคลื่อนแผนการศึกษาชาติ

วันนี้(3 ก.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)เปิดเผยว่า หลังจากเดินสายแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ครบ 4 ภูมิภาคแล้ว สิ่งที่ สกศ.จะต้องดำเนินการต่อไป คือ การส่งแผนการศึกษาแห่งชาติให้หน่วยงานต่างๆ

 

ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลให้เป็นไปแผน เนื่องจากตามกรอบการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ นั้น ได้มีข้อกำหนดเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติปรากฏเป็นรูปธรรม 3 เรื่อง ดังนี้ 1.ให้มีการปรับปรุงแก้ไขแผนตามที่หน่วยงานต่างๆ เสนอมา 2.ให้ส่งแผนการศึกษาแห่งชาติที่ได้มีการปรับปรุงแล้วให้หน่วยงานต่างๆอย่างน้อย 11กระทรวง และ 53หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไปดำเนินการตามแผน และ 3.ให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผน

"ขณะนี้การดำเนินการในขั้นตอนที่หนึ่ง คือ การปรับปรุงและแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติ 4 ภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปคือ ส่งให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนินการโดยมีรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแล ซึ่งในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ สกศ.จะจัดประชุมหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 11 กระทรวง เพื่อชี้แจงว่าแผนแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ อย่างไร และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ต้องจัดสอนสะเต็มศึกษากี่โรงเรียน ต้องทำเรื่องการอ่านออกเขียนได้ การสอนภาษาอังกฤษระดับไหน หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ต้องจัดทวิภาคีเท่าไหร่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ต้องจัดศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานจำนวนกี่ศูนย์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีรายละเอียดที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนที่จะวางแผน โดยตกลงกันด้วยว่าแต่ละเรื่องใครจะเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยก็รับรู้แล้วว่าตนเองจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างและได้มีการตั้งงบประมาณรอแล้ว" ดร.กมล กล่าว

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสภาการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้ในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอย่างน้อย 6 ชุด ตาม 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติ 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการบริหาร โดยคณะอนุกรรมการฯ จะมีวาระ 4 ปี เพื่อทำหน้าที่ติดตามประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานได้ทำตามยุทธศาสตร์ครบถ้วนหรือไม่. ...

 

 

ทิ่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.42 น.

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/583195

มี 88 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

1787002
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
223
844
4181
972221
32416
45319
1787002

Your IP: 54.167.216.239
Server Time: 2018-05-24 04:28:47